Regulamin subskrypcji newslettera
 

§ 1 OKREŚLENIA REGULAMINOWE

 

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. usługodawca – Firma SALEVITZ Grzegorz Szalewicz z siedzibą biura w Szczecinie, przy Jerzego Janosika 8/60,

 2. newsletter – informacja przesyłana na adres e-mailowy i/lub telefoniczny podany podczas rejestracji w bazie subskrybentów,

 3. subskrybent – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zamówiła usługę subskrypcji newslettera,

 4. subskrypcja – usługa cyklicznego przesyłania newslettera,

 5. rejestracja – zamówienie subskrypcji newslettera, czynność polegająca na wprowadzeniu do bazy subskrybentów adresu e-mailowego, imienia i nazwiska niezbędnych do realizacji tej usługi,

 6. pliki cookies – (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikatowy numer.

 

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

   1. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usługi Newslettery należy uważnie zapoznać się z niniejszym Regulaminem.

   2. Korzystanie z usługi Newslettery jest dobrowolne i bezterminowe.

   3. W celu świadczenia usługi Newslettera usługodawca pozyskuje od osób zainteresowanych nazwy adresów poczty elektronicznej, numer telefonu, imię i nazwisko.

   4. Każda zarejestrowana osoba w każdej chwili może dokonać zmiany bądź usunięcia swoich danych, wprowadzonych w procesie rejestracji.

   5. Informacje polityki prywatności dostępne są po kliknięciu na link: Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie DietMed.clinic.

 

§ 3 ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUGI NEWSLETTERY

 

 1. Newslettery rozsyłane są w nieokreślonych odstępach czasowych w postaci poczty elektronicznej na adresy e-mailowe i/lub w postaci krótkich informacji SMS na numer telefonu dodane do bazy subskrybentów.

 2. Możliwość rejestracji w bazie subskrybentów oraz otrzymywania Newsletterów ma każdy użytkownik internetu, zainteresowany tą usługą.

 3. Rejestracja w bazie subskrybentów następuje poprzez formularz rejestracji dostępny pod adresem www.DietMed.clinic

 4. Po dokonaniu rejestracji, na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem zwrotnym, aktywującym subskrypcję Newslettera. Poprzez kliknięcie w link zwrotny subskrybent potwierdza poprawność podanego adresu e-mail oraz wolę korzystania z subskrypcji.

 5. Subskrypcja Newslettera rozpoczyna się po aktywacji subskrypcji.

 6. Usługodawca nie określa częstotliwości subskrypcji. 

 7. Osoba, która przy zamawianiu subskrypcji Newslettera podała nieprawidłowe dane, tj. adres poczty elektronicznej osoby trzeciej bez jej wiedzy i zgody, ponosić będzie z tego tytułu wszelką odpowiedzialność odszkodowawczą wobec SALEVITZ Grzegorz Szalewicz w przypadku zgłoszenia przez tę osobę trzecią jakichkolwiek roszczeń wobec SALEVITZ Grzegorz Szalewicz.

 8. W każdej chwili subskrybent ma możliwość rezygnacji z subskrypcji.

 9. Z chwilą rezygnacji na adres subskrybenta nie będzie przesyłany Newsletter a subskrypcja zostanie wyłączona całkowicie.

 10. Usunięcie danych Użytkownika z bazy adresowej Newslettera następuje natychmiastowo i sygnalizowane jest komunikatem potwierdzającym operację.

 

§ 4 WYMAGANIA TECHNICZNE

 

   1. Aby korzystać z usługi, trzeba mieć komputer z dostępem do internetu, dowolną przeglądarkę internetową oraz czynną i prawidłowo skonfigurowaną pocztę  elektroniczną.

§ 5 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

   1. Administratorem Danych jest SALEVITZ Grzegorz Szalewicz z siedzibą biura w Szczecinie, przy Jerzego Janosika 8/60.

   2. Dane osobowe, tj. adresy e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko zbierane są przez SALEVITZ Grzegorz Szalewicz wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi  Newslettery.

   3. Dane są podawane przez osoby, których dane dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi Newslettery.

   4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być odwołana w każdym czasie poprzez korespondencję e-mail kontakt@dietmed.clinic, co skutkować będzie usunięciem wszystkich podanych danych z listy mailingowej usługi Newslettery. 

§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

 

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłową realizację subskrypcji Newslettera spowodowaną:

  • działaniem sił wyższych,

  • awarią powstałą z winy subskrybenta lub nieprawidłowościami w systemie komputerowym subskrybenta,

  • jakością łącza (połączenia) subskrybenta z  internetem,

  • awariami urządzeń dostawców internetu subskrybenta.

 

§ 7 PROCEDURA REKLAMACYJNA

 

 1. Reklamacje można zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem e-mailowym kontakt@dietmed.clinic.

 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać adres e-mailowy podany podczas rejestracji w bazie subskrybentów oraz treść reklamacji.

 3. Czas na rozpatrzenie reklamacji i udzielenie usługobiorcy informacji zwrotnych wynosi 7 dni.

 4. Odpowiedzi na reklamacje będą przesyłane pocztą elektroniczną, zgodnie z danymi kontaktowymi, podanymi przez składającego reklamację w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

§ 9 PRZEPISY KOŃCOWE

 

   1. Regulamin usługi Newslettery dostępny jest pod adresem www.DietMed.clinic/newsletter

   2. SALEVITZ Grzegorz Szalewicz zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Użytkownika, który naruszył niniejszy Regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.